Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами

Ціллю розробки цього проекту регуляторного акта є приведення Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 857/23389 (із змінами) до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015  № 222-VIIІта з метою оптимізації, уніфікації та удосконалення окремих норм, що регулюють порядок та умови отримання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), а також врегулювання окремих процедурних питань.  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

___ __________ 2015 року № __

Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами

1. Абзац перший пункту 1 розділу І викласти у наступній редакції:

«Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 17, 19 - 27¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про банки і банківську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про депозитарну систему України», «Про торгово-промислові палати в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів, що визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.». 

2. У розділі ІІ:

1) у пункті  3: 

абзаци перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно першим, другим; 

у абзаці першому слова «щодо цінних паперів» замінити словами «про цінні папери»;

абзац другий виключити; 

2) у пункті 5:

в абзаці першому:

у першому реченні слова «та у ліцензії, виданій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісією (крім випадку провадження цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи, який провадить професійну діяльність на підставі відповідної копії ліцензії)» виключити;

у другому реченні слова «на підставі відповідної копії ліцензії» виключити; 

в абзаці четвертому слова «та ліцензії» виключити; 

в абзаці п’ятому слова «, а також графік роботи» замінити словами «у разі наявності»; 

3) у пункті 6 слова та цифри «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року № 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за № 409/12283 (із змінами)» замінити словами та цифрами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014  № 1708, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 р.за № 1650/26427»; 

4) у пункті 7:

вабзаці першому слово «або» замінити словами «та/або»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим наступного змісту:

«Ці вимоги не поширюються на керівників ліцензіата – банка, за наявності заступника керівника банку або членів виконавчого органу, які згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідають за здійснення банком діяльності з торгівлі цінними паперами.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацамитретім, четвертим;

в абзаці третьомуслова «(копії ліцензії)» виключити, після слів «абостворенні» доповнити словами «відокремленого або»;

5) у пункті 8:

в абзаці третьому слово «або» виключити, після слова «тероризму» доповнити словами «та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим наступного змісту:

«У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов’язаний призначити особу, яка виконує його обов’язки, на строк не більше ніж два місяці. Така особа повинна мати сертифікат за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку, що провадить ліцензіат, та може не мати трирічного стажу роботи на фондовому ринку.». 

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

6) у пункті 10 слова «нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії (далі -порядок та умови видачі ліцензії)» замінити словами «порядком та умовами видачі ліцензії.»; 

7) у пункті 11:

абзац другий виключити;

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами другим – п’ятим  наступного змісту:

«Ліцензіат зобов'язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчених заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав)разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні.

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами).

Для проведення аудиту ліцензіат залучає аудиторську фірму, що включена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення. 

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітностіразом з аудиторським висновком, ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію з зазначенням веб-сторінки або веб-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких було оприлюднено зазначену інформацію.»; 

8) абзац п’ятий пункту 12 після слова «паперами» доповнити словами «(крім банку)»;

9) у пункті 17 слово «або» виключити, після слова «тероризму» доповнити словами «та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3. У розділі ІІІ:

1) в абзаці першому пункту 2 слова «(копії ліцензії)» виключити;

2) пункт 3викласти у наступній редакції:

«3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи), ліцензіат зобов'язаний протягом місяця подати заяву та документи відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії.»;

3) пункт 4 виключити.

У зв’язку ц цим пункти 5 – 15 вважати відповідно пунктами 4 – 14;

4) пункт 4 викласти у наступній редакції:

«4. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен, за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом, подати до Комісії документи, передбачені підпунктами 3, 6, 7 пункту 8 цього розділу.»

5) пункт 5 викласти у наступній редакції:

«5. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з торгівлі цінними паперами ринку ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати до Комісії копію рішення відповідного органу ліцензіата, підписану керівником та засвідчену печаткою ліцензіата (за наявності).»; 

6) абзац другий пункту 6 викласти у наступній редакції:

«довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження ніж заявник (ліцензіат), яка додається до заяви про видачу ліцензії;»; 

7) пункт 7 викласти у наступній редакції:

«7. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ повинен податиті документи, передбачені пунктом 4 цього розділу, які змінились.»; 

8) у пункті 8: 

підпункт 3 після слова «(ліцензіата)» доповнити словами «та його відокремленого підрозділу»;

підпункт 7 після слів «довідку про» доповнити словами «відокремлені та/або»;

в абзаці другому підпункту 7 слово та цифру «пункту 9» замінити словами «цього пункту».

Директор департаменту

регулювання діяльності торговців 

цінними паперами та фондових бірж                                  І. Устенко       

Джерело інформації: http://www.nssmc.gov.ua/

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 259 гостей та 0 користувачів