Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект НБУ Змін до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

ПРОЕКТ Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 

2016 року м. Київ № 

Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури 

Відповідно до пунктів 6, 28 статті 7, статті 56 Закону України “Про Національний банк України” та з метою удосконалення порядку реєстрації Національним банком України платіжних систем, систем розрахунків, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури Правління Національного банку України постановляє: 

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за № 348/25125, зі змінами (далі – Положення), що додаються. 

2. Платіжним організаціям платіжних систем, учасникам платіжних систем, протягом 30 днів із дня набрання чинності цією постановою, надати Національному банку України, у порядку, визначеному пунктом 9 розділу І Положення, інформацію про оператора послуг платіжної інфраструктури- резидента, послугами якого вони користуються. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В. 

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова В. О. Гонтарева 

Інд. 57 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління Національного банку України 

Зміни до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури 

1. У розділі І: 

1) пункт 2 викласти в такій редакції: “2. Вимоги цього Положення не поширюються на платіжні системи, платіжною організацією яких є Національний банк, та операторів послуг платіжної інфраструктури, які є структурними підрозділами платіжної організації платіжної системи/учасника платіжної системи та надають послуги виключно для цієї платіжної системи та/або цього учасника платіжної системи. Оператор послуг платіжної інфраструктури, який є структурним підрозділом платіжної організації платіжної системи/учасника платіжної системи зобов’язаний здійснювати свою діяльність відповідно до правил платіжної системи. Контроль за діяльністю операторів послуг платіжної інфраструктури покладається на платіжну організацію платіжної системи/учасника платіжної системи”; 

2) у пункті 8 слова “про це Національний банк” замінити словами “Національному банку її назву/позначення”; 

3) після пункту 8 доповнити новим пунктом 9 такого змісту: “9. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем зобов’язані протягом 15 календарних днів із дня початку/припинення користування послугами оператора послуг платіжної інфраструктури- резидента, у письмовій формі повідомити про це Національний банк. Повідомлення має містити інформацію про: повне та скорочене найменування оператора послуг платіжної інфраструктури, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, назву/позначення торговельної марки (у разі використання); дату початку/припинення надання послуг”. У зв’язку з цим пункт 9 уважати пунктом 10; 

4) у другому абзаці пункту 10 слова “міжнародна” виключити. 

2. У розділі ІІ: 

1) у пункті 1: 

в абзаці першому слова “Банк, який є платіжною організацією платіжної системи, зобов’язаний” замінити словами “Платіжна організація платіжної системи зобов’язана”; 

у підпункті 2 цифру “4” замінити цифрою “3”; 

підпункт 3 викласти у такій редакції: “3) контактні дані керівників платіжної організації платіжної системи: прізвище, ім’я, по батькові, посаду, номери телефонів тощо (для платіжної організації – небанківської установи)”; 

підпункт 4 виключити. 

2) пункт 2 виключити. У зв’язку з цим пункти 3 – 15 уважати відповідно пунктами 2 – 14; 

3) абзац третій пункту 2 виключити; 

4) у пункті 3: 

підпункт 3 викласти в такій редакції: “3) систему управління в платіжній системі ризиками, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем (окремо за кожним ризиком, властивим платіжній системі), порядок забезпечення безперервності діяльності платіжної системи і порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків нездатності виконання учасниками платіжної системи своїх зобов'язань, у тому числі порядок створення та використання страхового фонду (за його наявності)”; 

у підпункті 5: абзац третій після слів “(уключаючи схематичне зображення)” доповнити словами “та визначення моменту, після якого переказ коштів не може бути скасований ні учасником платіжної системи, ні третьою стороною (момент невідкличності)”; абзац четвертий виключити. У зв’язку з цим абзац п’ятий уважати відповідно абзацом четвертим; 

у підпункті 9 слова “(у разі надання послуг із застосуванням електронних платіжних засобів)” замінити словами “(для карткових платіжних систем)”; 

у підпункті 16 слова “і строки” виключити. 

5) у пункті 4 цифру “60” замінити цифрою “45”; 

6) пункт 5 викласти в такій редакції: “5. Національний банк у разі прийняття рішення про узгодження правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, зобов’язаний протягом 5 календарних днів із дня прийняття цього рішення, у письмовій формі повідомити платіжній організації платіжної системи про прийняте рішення. Платіжна організація платіжної системи після отримання повідомлення Національного банку про узгодження правил платіжної системи зобов’язана внести плату за видачу свідоцтва про узгодження правил платіжної системи, у розмірі встановленому нормативно-правовими актами Національного банку, які визначають тарифи на послуги, що надаються Національним банком. Національний банк зобов’язаний протягом 10 календарних днів із дня внесення плати за видачу свідоцтва про узгодження правил платіжної системи видати платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення, внести відомості щодо платіжної системи до Реєстру та у письмовій формі повідомити про це платіжну організацію платіжної системи”; 

7) пункт 7 після слів “про дату початку діяльності” доповнити словами “та найменування розрахункового банку платіжної системи”; 

8) у пункті 8: абзац перший після слів “порівняльну таблицю до цих змін” доповнити словами “(за виключенням викладення змін до правил платіжної системи у новій редакції), прошиті та”; після абзацу першого доповнити абзацами другим, третім такого змісту: “Платіжна організація платіжної системи зобов’язана подати зміни до правил платіжної системи у новій редакції, у разі внесення до цих правил змін, що за обсягом становлять більше 30 відсотків тексту або суттєво впливають на їх зміст. Національний банк зобов’язаний протягом 45 календарних днів із дня надходження до Національного банку документів, поданих платіжною організацією платіжної системи для узгодження змін до правил цієї системи, розглянути ці документи”. У зв’язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим; в абзаці четвертому: слова “у разі” замінити словами та цифрою “протягом 10 календарних днів із дня”; слова та цифру “у строк, передбачений пунктом 5 цього розділу,” виключити; 

9) у пункті 9: після підпункту 4 доповнити новими підпунктами 5, 6 такого змісту: “5) використання у найменуванні платіжної системи найменування існуючої платіжної системи; 6) застосування до платіжної організації платіжної системи заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об'єктів нагляду (оверсайта) та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до платіжної організації цих заходів впливу (крім випадків внесення змін до правил платіжної системи, направлених на усунення виключно таких причин)”. У зв’язку з цим, абзац шостий цього пункту вважати відповідно абзацом восьмим; абзац восьмий викласти в такій редакції: “Національний банк зобов’язаний протягом 10 календарних днів із дня прийняття рішення про відмову в узгодженні правил / змін до правил платіжної системи у письмовій формі повідомити про це платіжну організацію із зазначенням підстав”. 

10) пункт 10 викласти в такій редакції: “10. Платіжна організація платіжної системи в разі зміни розрахункового банку в платіжній системі зобов’язана протягом 15 календарних днів із дня укладання договору з відповідним розрахунковим банком письмово повідомити Національному банку його найменування”; 

11) пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту: “Платіжна організація платіжної системи - небанківська установа в разі зміни контактних даних керівників платіжної організації платіжної системи зобов’язана протягом 15 календарних днів з дня змін повідомити Національному банку нові реквізити керівників платіжної організації платіжної системи”; 

12) пункт 13 викласти в такій редакції: “13. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом для здійснення переказу коштів за участю двох міжнародних платіжних систем, якщо ці системи внесені до Реєстру. Платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи-резидентом для здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем, якщо ці системи внесені до Реєстру. Платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією міжнародної платіжної системи-резидентом, якщо ці системи внесені до Реєстру та за умови, що переказ коштів за участю двох платіжних систем здійснюється виключно на території України. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент, платіжні організації внутрішньодержавних платіжних систем-резидентів зобов’язані протягом 30 календарних днів із дня укладання договору щодо здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем подати до Національного банку зміни до правил платіжних систем, які мають містити положення про: умови, за яких здійснюється спільна діяльність щодо переказу коштів; загальну схему здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із моменту ініціювання переказу в одній платіжній системі та його завершення в іншій платіжній системі (уключаючи момент невідкличності переказу в кожній із платіжних систем); порядок проведення розрахунків між платіжними організаціями платіжних систем; забезпечення супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів. Зміни до правил платіжних систем подаються платіжною організацією платіжної системи та розглядаються Національним банком у порядку визначеному пунктом 8 розділу II цього Положення”; 

13) пункт 14 виключити. 

3. Пункт 4 розділу ІІІ викласти в такій редакції: “4. Національний банк має право відмовити в реєстрації учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, у разі: невідповідності видів послуг з переказу коштів, які надаватиме учасник платіжної системи, правилам платіжної системи; застосування до учасника платіжної системи заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об’єктів нагляду (оверсайта) та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до учасника платіжної системи цих заходів впливу визнання держави, в якій зареєстрований учасник (нерезидент), державою- окупантом та/або державою-агресором відносно України Національний банк зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 2 цього розділу, у письмовій формі повідомити платіжну організацію платіжної системи-резидента про відмову в реєстрації учасника цієї платіжної системи із зазначенням підстав”. 

4. У розділі ІV: 

1) підпункт 5 пункту 1 виключити; 

2) у пункті 4 цифру “60” замінити цифрою “45”; 

3) у пункті 5 слова та цифру “у строк, передбачений пунктом 3 цього розділу,” замінити словами та цифрою “протягом 10 календарних днів із дня прийняття цього рішення”; 

4) у пункті 7: доповнити новим підпунктом 5 такого змісту: “5) визнання держави, в якій зареєстрована платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидента, державою-окупантом та/або державою-агресором відносно України”. У зв’язку з цим, абзац шостий уважати відповідно абзацом сьомим; абзац сьомий викласти в такій редакції: “Національний банк зобов’язаний протягом 10 календарних днів із дня прийняття рішення про відмову в узгодженні умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи у письмовій формі повідомити про це платіжну організацію міжнародної платіжної системи-нерезидента або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважену установу-нерезидента із зазначенням підстав”. 

5. У розділі V: 

1) у пункті 1 слово “Банк” замінити словами “Учасник міжнародної платіжної системи”; 

2) пункт 2 виключити. У зв’язку з цим пункти 3 – 18 уважати відповідно пунктами 2 – 17; 

3) пункт 7 після підпункту 7 доповнити новим підпунктом 8 такого змісту: “8) застосування до учасника міжнародної платіжної системи заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об’єктів нагляду (оверсайта) та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до учасника міжнародної платіжної системи цих заходів впливу”. У зв’язку з цим, абзаци десятий, одинадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим; 

4) у пункті 12 слова “(крім торговця)” замінити словами “(яка має право відповідно до законодавства України бути учасником платіжної системи)”; 

5) у пункті 13 слова “міжнародної карткової системи” замінити словами “міжнародної карткової платіжної системи”; 

6. У розділі VІІ: 

1) у пункті 2: 

підпункт 2 виключити. У зв’язку з цим підпункти 3, 4 уважати відповідно підпунктами 2, 3; 

у підпункті 2: в абзаці третьому слова “та руху коштів” виключити; абзаци п’ятий, шостий виключити; 

підпункт 3 викласти в такій редакцій: “3) копії чинних документів, що підтверджують відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток Payment Card Industry Data Security Standard (далі – PCI DSS). У разі відсутності сертифікату PCI DSS або надання інших видів послуг, ніж оброблення інформації за операціями в міжнародних карткових платіжних системах, внутрішні документи мають містити: опис системи захисту інформації, яка буде використовуватися під час надання послуг платіжної інфраструктури, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника засобів, систему керування ключами; строки і порядок зберігання інформації за операціями з використанням платіжних інструментів, який має передбачати зберігання даних про кожну операцію з можливістю відновити дані про дату здійснення операції, ініціатора операції та місце ініціювання операції, отримувача грошових коштів та місце видачі грошових коштів, суму та валюту операції”. 

2) у пункті 7: слово та цифру “підпунктом 3” замінити словом та цифрами “підпунктами 2, 3”; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: “Оператор послуг платіжної інфраструктури не має права надавати свої послуги згідно зі змінами до документів, що не узгоджені з Національним банком”; 

3) пункт 8 виключити. У зв’язку з цим пункт 9 уважати відповідно пунктом 8. 7. У тексті Положення слова “або фінансуванню тероризму” у всіх відмінках замінити словами “фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” у відповідних відмінках. 8. В абзаці десятому пункту 2, абзаці дев’ятому пункту 3, абзаці сьомому пункту 4, абзаці тринадцятому пункту 5, абзаці шостому пункту 6 та абзаці п’ятому пункту 7 розділу VІІІ слова “прийняття рішення про” виключити. 9. 

У тексті Положення та додатках до Положення слово “клопотання” у всіх відмінках замінити словом “заява” у відповідних відмінках. 

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку С. С. Шацький 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови Національного банку України ______________Я. В. Смолій (підпис) ___________ 2016 року (дата)

Джерело інформації: офіційний сайт НБУ https://www.bank.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 342 гостя та 0 користувачів