Консультуємо з питань реєстрації фінансових установ.

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових компаній

tel: 06710136680993869134 Viber, Telegram, WhatsApp

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації"

Проект Постанови розроблений з метою удосконалення вимог діючого нормативно-правового акта, лібералізацією вимог щодо виконання окремих норм з метою спрощення отримання ліцензії, уточнення процедури видачі ліцензії, врегулювання питань, пов’язаних з отриманням копій ліцензій та інших.

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою доповнення та уточнення деяких вимог, виконання яких необхідно для отримання юридичною особою ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926, що додаються.

2. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н. М.) розмістити цю постанову на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України та забезпечити в установленому порядку інформування громадськості через засоби масової інформації.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова В. О. Гонтарева

Інд. 50 _____________ м. Київ № _________

ПРОЕКТ ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України

Зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

1. У розділі II:

1) у пункті 8:

підпункт 3 після слова “готівки” доповнити словами “під час надання банкам послуг з інкасації”;

перше речення підпункту 4 після слова “власний” доповнити словами “(або отриманий у фінансовий лізинг або орендований на строк не менше одного року)”;

підпункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Бездоганна ділова репутація передбачає, що особа не має судимості, непогашеної та не знятої в установленому законодавством порядку;

до неї не застосовувалися заходи впливу за порушення вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність” або нормативно-правових актів Національного банку;

не було випадків неналежного виконання нею зобов’язань фінансового характеру щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (протягом останніх п’яти років);

вона не обіймала посаду в органах управління банку протягом одного року до запровадження тимчасової адміністрації, ліквідації банку;

її не звільняли (протягом останніх п’яти років) на вимогу Національного банку чи іншого державного органу, а також за статтями 40 (пункти 2 4, 7, 8) та 41 Кодексу законів про працю України;

вона не позбавлялася прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком суду;

щодо неї не було фактів неналежного виконання обов’язків як платника податків та зборів, погашення заборгованості з виплати кредиту;

а також немає інформації щодо включення її до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, у встановленому законодавством України порядку”;

2) в абзаці другому пункту 9 слова “, що відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку” виключити.

2. У пункті 10 розділу III:

2 1) після підпункту 5 доповнити двома новими підпунктами такого змісту: “

5 1 ) копія балансу юридичної особи на останню звітну дату;

5 2 ) копія звіту про фінансові результати діяльності юридичної особи за останній звітний період”;

2) після підпункту 7 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“7 1 ) для посадової особи юридичної особи, посада якої визначена в статутних документах, витяг із протоколу зборів засновників (копія протоколу зборів засновників), копія наказу про призначення або інший документ, що підтверджує її повноваження підписувати документи та діяти від імені юридичної особи”.

3. У розділі IV:

1) пункти 15 – 17 викласти в такій редакції:

“15. Пакет документів, отриманий від юридичної особи, у Національному банку розглядає Комісія з питань ліцензування юридичних осіб (далі – Комісія) протягом 12 робочих днів із дня їх надходження, яка перевіряє:

1) комплектність поданих документів. Якщо в пакеті документів немає будь-якого з перелічених у пункті 10 розділу ІІІ цього Положення документа, необхідного для отримання ліцензії, то такий пакет документів разом з письмовим зазначенням причин повернення протягом трьох робочих днів повертається юридичній особі;

2) достовірність наданої в документах інформації;

3) інформацію щодо оперативного транспорту, обладнаного відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, індивідуальних засобів захисту, радіозв’язку. Комісія в разі негативних висновків за результатами проведених перевірок приймає відповідне рішення та повертає юридичній особі наданий пакет документів (за винятком одного примірника опису) разом з письмовим обґрунтуванням причин повернення. Усі рішення Комісії оформляються протоколом, що затверджується головою Комісії”.

16. За позитивними результатами розгляду пакета документів юридичної особи Комісією готується висновок про можливість видачі юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг інкасації (додаток 2), який разом з іншими документами вноситься на розгляд Правління Національного банку для 3 прийняття рішення щодо видачі юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.

17. Правління Національного банку приймає рішення про видачу юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, про що Комісія протягом двох днів у письмовій формі повідомляє юридичну особу. У разі прийняття Правлінням Національного банку рішення щодо відмови юридичній особі у видачі ліцензії Комісія протягом двох днів повертає юридичній особі пакет наданих документів (за винятком одного примірника опису) разом з письмовим обґрунтуванням причин повернення”;

2) абзац другий підпункту 4 пункту 18 виключити;

3) у пункті 19 слово “Комісією” замінити словами “Правлінням Національного банку”;

4) пункт 23 викласти в такій редакції: “23. Ліцензія або її копія оформляється на спеціально виготовленому бланку (додаток 3), що має наскрізну нумерацію із зазначенням серії (для надання послуг з інкасації – SI), і підписується заступником Голови Національного банку та засвідчується відбитком гербової печатки Національного банку. На копії ліцензії в правому верхньому кутку проставляється штамп “КОПІЯ”;

5) у пункті 26: перше речення після слова “ліцензій” доповнити словами “їх копій”; слова “відбитками гербової та мастикової печаток” замінити словами “відбитком гербової печатки”;

6) розділ після пункту 29 доповнити п’ятьма новими пунктами такого змісту: “291 . Юридична особа має право отримати копію ліцензії замість виданої раніше, яку було втрачено або пошкоджено. У разі зміни назви юридичної особи надсилається повний пакет документів, визначений цим Положенням. 292 . Для отримання копії ліцензії юридична особа надсилає до Національного банку прохання про видачу копії ліцензії із зазначенням обставин, що призвели до втрати або пошкодження ліцензії, підтверджені документально, а також пакет документів, зазначених у підпунктах 5 – 7 пункту 10, та інформацію щодо виконаних обсягів робіт з надання банкам послуг з інкасації за останні три місяці. 4 293 . Комісія протягом семи робочих днів із дати надходження розглядає подані документи та вносить висновок щодо можливості видачі юридичній особі копії ліцензії на надання банкам послуг з інкасації на розгляд Правління Національного банку. 294 . Видача копії ліцензії здійснюється згідно з порядком, визначеним пунктами 16, 18, 20 24, 26 цього Положення. 295 . Плата за видачу копії ліцензії встановлюється в розмірі половини мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття Правлінням Національного банку рішення про видачу копії ліцензії”.

4. У розділі V:

1) Назву розділу викласти в такій редакції:

“V. Порядок призупинення, поновлення, відкликання, анулювання дії ліцензії”;

2) пункти 31, 33, 34 викласти в такій редакції:

“31. Комісія за наявності підстав, зазначених у пункті 30 розділу V цього Положення або результатів перевірки, які свідчать про порушення юридичною особою вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей готівки, готує висновок про відкликання або призупинення дії ліцензії до усунення порушень, затверджений заступником Голови Національного банку, який вноситься на розгляд Правління Національного банку, для прийняття відповідного рішення. Повідомлення про відкликання/призупинення дії ліцензії підписує заступник Голови Національного банку”;

“33. У разі усунення юридичною особою порушень ліцензійних умов, крім випадків, зазначених у пункті 295 розділу IV цього Положення, порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують діяльність з інкасації та перевезення готівки, Комісія на підставі поданих документів, що свідчать про їх усунення, готує висновок щодо поновлення дії призупиненої ліцензії, затверджений заступником Голови Національного банку, який вноситься на розгляд Правління Національного банку, для прийняття відповідного рішення. Про рішення Національного банку повідомляється юридичній особі та банкам України згідно з порядком, визначеним у пункті 31 розділу V цього Положення.

34. У випадку, передбаченому пунктом 6 розділу І цього Положення, Правління Національного банку приймає рішення про анулювання ліцензії відповідно до порядку, визначеного пунктами 30, 31 розділу V цього 5 Положення, на підставі матеріалів перевірки юридичної особи або звітної інформації, отриманої від банків. Також рішення про анулювання ліцензії приймається за наявності підтвердженої інформації щодо порушення проти юридичної особи справи про банкрутство або в разі звернення юридичної особи щодо отримання ліцензії у зв’язку зі зміною її назви. Юридична особа зобов’язана на вимогу Національного банку в дводенний строк надіслати через Державну фельд’єгерську службу анульовану ліцензію до Національного банку”.

5. У додатках до Положення:

1) в поясненнях до пункту 3 додатка 2:

абзац третій викласти в такій редакції: “власного (або отриманий в фінансовий лізинг, або орендований на строк не менше одного року) оперативного автотранспорту з панцеровим захистом відповідно до пункту 8 розділу ІІ Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації(далі – Положення), копій сертифікатів відповідності, дозволів, свідоцтв, договорів, що підтверджують це; в абзаці восьмому слова “що відповідають вимогам Національного банку України” виключити;

2) на “Останній сторінці” додатка 4 слово “мастикової” замінити словом “гербової”.

Директор Департаменту грошового обігу В. П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку України ______________ Я. В. Смолій (підпис) “____”__________ 2016 року (дата)

Джерело інфрмації: офіційний сайт Національного банку України https://bank.gov.ua

Статті за темою

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Кваліфіковані послуги з питань реєстрації фінансових установ

Реєстрація всіх видів фінансових установ. Створення відокремлених підрозділів фінансової установи. Ліцензування діяльності фінансових установ. Супровід купівлі-продажу фінансових установ

tel: 0671013668, 0993869134 Viber, Telegram, WhatsApp.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Skype: Lawfin1 Консультація безкоштовно!!!

Новини фінансового ринку

Актуальні новини фінансового ринку України

Детально!!!

Питання-відповіді

Актуальні питання-відповіді щодо створення та діяльності фінансових установ

Детально!!!

Глосарій фінансового ринку

Визначення, що застосовуються в законодавстві яким регулюються фінансові правовідносини

Детально!!!

Фінансова звітність

Фінансова звітність фінансових установ

Детально!!!

Фінансовий моніторинг

Особливості організації фінансового моніторингу в фінансовій установі

Детально!!!

Новини законодавства

Новини законодавства яким регулюється діяльність фінансових установ

Детально!!!

Актуальні матеріали

Актуальні матеріали на тему створення та діяльності фінансових компаній

Детально!!!

Організація фінансового бізнесу

Організація діяльності фінансових компаній. Організація кредитно-фінансової діяльності в Україні

Детально!!!

Ліквідація фінансової компанії

Анулювання ліцензії фінансової компанії. Виключення фінансової компанії з реєстру фінансових установ

Детально!!!

Продаж фінансових компаній

Компанія виступить консультантом з питань супроводу процедури переоформлення корпоративних прав на фінансову компанію, а так само супроводить процес внесення змін до контролюючих органів

Детально!!!

Супровід діяльності фінансових компаній

Супровід діяльності фінансових установ

Детально!!!

Хто на сайті

На сайті 167 гостей та 0 користувачів